Odstúpenie od zmluvy


Právo na odstúpenie od zmluvy

1. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu.

2. Lehota na odstúpenie v zmysle predchádzajúceho bodu od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy na poskytnutie služieb.

3. V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy informujte nás o takomto svojom rozhodnutí tak že vyplníte a zašlete formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim na e-mailovú na adresu: eshop@triopharm.eu

4. Prijatie odstúpenia od zmluvy vám bezodkladne potvrdíme emailom alebo telefonicky.

5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.