Všeobecné obchodné podmienky


triopharm.eu

 I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy z kúpnych zmlúv uzatváraných na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie medzi spotrebiteľom a predávajúcim, spoločnosťou: Triopharm s.r.o.

2. Kontaktné údaje

sídlo spoločnosti: Mudroňova 21, Košice, Slovenská republika
PSČ: 040 01
e-mail: triopharm@triopharm.eu

               tel. +421 948 055 711 (pracovné dni, v čase 8 -15h)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.: 31547/V.

3. Fakturačné údaje

IČO: 46 957 057
DIČ: 2023693947
IČ DPH: SK2023693947
účet: 2927891127/1100, Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK8411000000002927891127, SWIFT: TATRSKBXXXX

4. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.: 31547/V

5. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) so spotrebiteľom sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

6. Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môže uskutočniť spotrebiteľ, právnická alebo fyzická osoba za predpokladu dodržania tu uvedených pravidiel.

7. Objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, cez objednávkový systém internetového obchodu na webovej adrese: https://www.triopharm.eu/obchod/

alebo priame zaslanie e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa z bodu 2. Objednávka obsahuje informácie o spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, cenu a dopravu tovaru.

8. Tovar sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom zásielkového obchodu.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Postup pri objednávaní je uvedený na webovej stránke predávajúceho: https://www.triopharm.eu/how_buy/

2. Podmienkou prijatia objednávky je pravdivé vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia vystavenie platného daňového dokladu a bezproblémové doručenie zásielky.

3. Každá objednávka musí obsahovať: meno, priezvisko, poštovú adresu, miesta dodania tovaru, telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob zaslania tovaru.

4. Pri právnických osobách objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kontaktnej osoby, názov spoločnosti (hoci na webových stránkach je to nevyžadovaná položka), poštovú adresu, miesta dodania tovaru, telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob zaslania tovaru.

5. Prijatie objednávky predávajúci elektronicky potvrdí spotrebiteľovi správou poslanou na e-mailovú adresu spotrebiteľa. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom mu boli doručené.

6. Spotrebiteľ má právo stornovať, zrušiť objednávku, odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Objednávku je možné stornovať e-mailom (na el. adrese: eshop@triopharm.eu). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci spotrebiteľovi písomnou formou (e-mailom) alebo telefonicky.

7. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

8. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, ak tovar nebol poškodený. Pri vrátení tovaru odporúča predávajúci spotrebiteľovi tovar poistiť proti škodám spôsobeným jeho prepravou.

9. Predávajúci vráti spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ zaplatil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Po dohode môže byť vrátenie ceny uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný s ďalšou objednávkou spotrebiteľa alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.

10. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať v lehote alebo v cene podľa ponuky, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a ak sa nedohodne so spotrebiteľom na náhradnom plnení, bezodkladne mu vráti cenu zaplatenú za tovar.

       11. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

III. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie poštová adresa miesta dodania tovaru spotrebiteľovi, uvedená v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov – prepravcov (Slovenská pošta a iné kuriérske služby) podľa voľby a dohody so spotrebiteľom.

2. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky.

3. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi čo možno v najkratšej dobe po prijatí objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na webovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter, pričom tovar bude dodaný najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky, upovedomí predávajúci o tejto skutočnosti v čo najkratšom čase spotrebiteľa. Oznámi mu predpokladaný termín dodania všetkého objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru alebo umožní odstúpenie od zmluvy.

4. Tovar je odovzdaný prepravcovi na prepravu bezpečne zabalený v škatuli a prelepený páskou. Pri preberaní zásielky je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ má právo odmietnuť prevzatie zásielky a ihneď kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú uznané.

5. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru.

6. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

7. Poštovné a manipulácia (balné) je podľa možných spôsobov doručenia zásielok a to:

  • Slovenská pošta, 2.trieda: 2,90 € ( v prípade dobierky +1,00 € )
  • kuriér: 5,80 € ( v prípade dobierky +1,00 € )
  • lokálne doručenie v rámci Košíc: 2,00 €

8. Pre zásielky s cenu nad 50 € a po uplatnení všetkých zliav je doprava zdarma a predávajúci zrealizuje doručenie tovaru kupujúcemu do 3 pracovných dní.

9. Faktúra – daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny bude pribalená v zásielke s objednaným tovarom.

10. Pri preberaní tovaru kupujúci dostane doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru.

 

IV. Kúpna cena a platba

1. Ceny uvedené na webovej stránke predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom zásielkového obchodu.

2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

3. Súčasťou ceny tovaru nie je cena za dopravu – poštovné.

4. Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase prijatia objednávky.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri deklarovanom množstve tovaru na sklade.

6. Spotrebiteľ vykonáva platbu v mene Euro, niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom / vkladom na účet predávajúceho (článok I, bod 3.)

Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 14 dní, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

  • Pri prevzatí tovaru: hotovosťou zásielkovej službe (kuriér) / + prípadná dobierka

7. Akciové ceny uvedené v akciovej ponuke sú platné po dobu platnosti danej akcie. V prípade uplatnenia inej zľavy sa tieto zľavy nevzťahujú na akciový tovar uvedený v akciovej ponuke. Jednotlivé zľavy nie je možné sčítavať.

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

1. Záručná doba je 24 mesiacov, prípadne kratšia, ak je ohraničená dátumom spotreby a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie kupujúcim.

2. Záručná doba neskončí pred uplynutím dátumom spotreby (exspiračnej doby).

3. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Reklamačného poriadku  predávajúceho, kde sa nachádzajú aj informácie o prípadnom alternatívnom riešení sporov.

4. Predávajúci nepreberá tovar vrátený prostredníctvom dobierkovej služby.

VI. Ochrana súkromia

1. Prevádzkovateľom informačného systému je predávajúci, bližšia identifikácia je v čl. I. týchto podmienok.

2. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a bude postupovať tak, aby spotrebiteľ neutrpel ujmu na svojich právach a bude dbať o ochranu jeho osobných údajov.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len osobné údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie a ktoré sú uvedené v objednávke.

4. Spotrebiteľ vyplnením a odoslaním objednávky udeľuje prevádzkovateľovi informačného systému spoločnosti Triopharm s.r.o. súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené v objednávke tovaru.

5. Osobné údaje poskytuje spotrebiteľ dobrovoľne.

6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude osobné údaje spotrebiteľa spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Predávajúci osobné údaje spotrebiteľa neposkytuje tretím stranám, ani nesprístupňuje iným príjemcom okrem údajov, ktoré sú potrebné pre doručenie tovaru kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty a kuriérskej služby a povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných zákonov.

8. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas do doby úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností z obchodného vzťahu.

9. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný spotrebiteľ uskutočniť priamo v on-line režime na webovej stránke predávajúceho: https://www.triopharm.eu/moj-ucet/ po prihlásení.

VII. Záverečné ustanovenia

1. V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia. Dohľad a ochrana spotrebiteľa podlieha dozoru Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj so sídlom: Vrátna č. 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1.

2. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

3. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Podmienky sú platné od 27.5.2014, posledná aktualizácia 8.12.2022.