Ochrana osobných údajov


Aktualizácia dňa: 4.9.2018

Spoločnosť Triopharm s.r.o. sa zaväzuje chrániť vaše súkromie.

Informačný systém internetového obchodu (IS e-shopu) je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod registračným číslom 201418672.

Prevádzkovateľ  informačného systému a stránok

Osobné údaje sú spracovávané prevádzkovateľom, spoločnosťou Triopharm s.r.o., so sídlom Mudroňova 21, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 46 957 057, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.: 31547/V, webové stránky: https://www.triopharm.eu (ďalej len „stránky Triopharm“),
ďalej len „Triopharm“.

Zodpovedná osoba

Osobou poverenou dohľadom nad ochranou osobných údajov v Triopharm je Data Protection Officer, ďalej len „DPO“.
Občan môže uplatniť svoje práva v oblasti ochrany osobných údajov, podať podnety  alebo otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo iné súvisiace otázky u DPO e-mailom zaslaným na adresu: dpo@triopharm.eu, písomne listom zaslaným na adresu sídla Triopharm. V prípade uplatnenia práv v oblasti ochrany osobných údajov v elektronickej forme je občan povinný zaslať podanie v listinnej podobe do 3 pracovných dní na adresu Triopharm.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je predovšetkým zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a osobitné právne predpisy, zákon  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ďalej len „ZoOÚ“ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 – nariadenie GDPR .

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov občanov je aj  kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi Triopharm a kupujúcim, oprávnený záujem Triopharm a súhlas občana v prípade, ak ho poskytol.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať.

Triopharm získava štandardne osobné údaje o dotknutej osobe buď priamo od dotknutej osoby alebo od inej osoby (prostredníctvom sprostredkovateľa), s ktorou Triopharm uzatvára kúpnu zmluvu.

Kupujúci má v povinnosť Triopharm poskytnúť  osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované Triopharm a je povinný poskytnúť aj informácie o aktualizácii osobných údajov.

Uzavretie kúpnej zmluvy so zachovaním anonymity kupujúceho môže Triopharm odmietnuť.

Oprávnené záujmy

Triopharm spracúva osobné údaje občanov na základe nasledovných oprávnených záujmov:  predaj, distribúcia a priamy marketing týkajúci sa výlučne produktov Triopharm.

Dotknutá osoba má právo prostredníctvom DPO namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu a požiadať o ich výmaz.

Účely spracovania osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané na účely zabezpečovania činností, ktoré sú predmetom  plnenia nasledovných povinností  a úloh:

 • komunikácia s návštevníkmi a kupujúcimi  na stránkach Triopharm
 • zasielanie obchodných oznámení  – ponúkané akcie a zľavy produktov a služieb
 • vybavovanie objednávok  – vystavenie faktúr, prípadne dodacích listov
 • registrácia návštevníkov na webových stránkach Triopharm
 • distribúcia, expedícia a doručovanie tovaru
 • zlepšenie kvality ponúkaných služieb a produktov z portfólia Triopharm
 • vybavovanie reklamácií a sťažností

Osobné údaje sa ďalej spracúvajú v rámci marketingu za účelom propagácie produktov a služieb, a to formou priameho marketingového oslovenia alebo marketingového prieskumu a prieskumov spokojnosti prostredníctvom elektronickej alebo písomnej komunikácie medzi kupujúcim a Triopharm.

Poskytnuté informácie a osobné údaje

Triopharm spracúva osobné údaje v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o údaje súvisiace s komunikáciou, identifikáciou a transakčné, či doručovacie.

Niektoré časti stránok Triopharm od užívateľov vyžadujú osobné údaje. Sú to najmä registrácia a úprava profilu používateľa na stránkach Triopharm, objednávanie produktov z portfólia Triopharm.

Triopharm je oprávnený spájať poskytnuté informácie s ďalšími informáciami (napr. verejne dostupnými), vrátane predošlých objednávok kupujúceho.

Počas prehliadania stránok Triopharm môžu byť pasívne získavané informácie pomocou nástrojov cookies a rôznych iných (AWStats , Google Analytics ,..) pre zaznamenávanie štatistických údajov (počty návštev, typ prehliadača, IP adresa, webové logy, kľúčové vyhľadávacie slová a pod.). Používaním stránok Triopharm vyjadrujete súhlas s ich použitím. Tieto údaje sa zo stránok Triopharm zhromažďujú automaticky aj keď si používateľ nič neobjedná, zaznamenávajú sa kedykoľvek navštívite  stránky Triopharm.

IP adresy nie sú prepojené na informácie, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať, preto zaručujeme, že aj po prezeraní našich stránok ostávate v anonymite.

Triopahrm nespracúva demografické údaje, údaje o zdravotnom stave a údaje o sociálnom postavení, či iné osobitné údaje.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od Triopharm:

 • potvrdenie či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
 • bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú (právo „na zabudnutie“)
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo namietať proti spracúvaniu
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo kedykoľvek súhlas so spracovaní osobných údajov odvolať
 • právo podať sťažnosť na Triopharm alebo návrh na začatie konania podľa §100 ZoOÚ

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytované

Triopharm je aj bez súhlasu a informovania občana oprávnená sprístupniť a poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby osobám a orgánom voči, ktorým má zákonom uloženú povinnosť ich poskytnúť. Ide najmä o tieto subjekty: súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári, finančná správa, a iné subjekty uvedené v osobitných predpisoch, resp. právne záväzných aktoch Európskej únie.

Triopharm využíva aj služby partnerov, najmä doručovacích spoločností (Slovenská pošta, a iné kuriérske spoločnosti ) pri ktorých je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov kupujúcich, najmä partnerov zabezpečujúcich úkony súvisiace s prepravou, komunikáciou, doručením tovaru a s identifikáciou a overením totožnosti kupujúceho.

Títo partneri sú z pohľadu platnej legislatívy sprostredkovateľmi, pričom sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania povinnosti mlčanlivosti.

Aktuálne  znenie informácií o spracovávaní osobných údajov je uvedené na stránke Triopharm v časti Ochrana osobných údajov a  v prípade potreby zaslania písomného vyhotovenia týchto informácií  môžu používatelia stránok a kupujúci kedykoľvek kontaktovať Triopharm, resp. DPO na e-mailovej adrese dpo@triopharm.eu .

 

Cookies  – používané na týchto stránkach – podrobnejšie informácie