Reklamačný poriadok


1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo prostredníctvom e-mailu.

2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

3. Ak chcete dodaný tovar reklamovať, vyplňte uvedený reklamačný protokol a doručte nám ho.

Alternatívne riešenie sporov (ďalej len ARS)

  1. Spotrebiteľ ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na triopharm@riopharm.eu ).
  2. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu ARS podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
  3. ARS znamená mimosúdne urovnanie sťažností prostredníctvom nestranného orgánu riešenia sporov. Riešenie spotrebiteľských sporov touto cestou je jednoduchšie, rýchlejšie a menej nákladné ako konanie na súde.
  4. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, OMBUDSPOT – združenie na ochranu práv spotrebiteľov, Združenie na ochranu práv občana – AVES).
  5. Využiť môžete tiež platformu na riešenie sporov online (RSO) , ktorá umožňuje spotrebiteľovi podať sťažnosť orgánu Alternatívne riešenie sporov v ktoromkoľvek jazyku a v ktorejkoľvek krajine EÚ. Zvyčajne sa tento proces uskutočňuje výlučne online 90 dní po zvolení orgánu ARS a poskytuje sa zadarmo, alebo za nominálny poplatok.

Posledná aktualizácia 8.12.2022.